Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.* Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije - poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije**

*Kriteriji za definiranje poduzetništva mladih, žena i početnika dostupni su u dokumentu Opći kriteriji prihvatljivosti koji čine sastavni dio ovog programa.
**HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.


2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.,
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.


3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.


4. Iznos kredita

Najniži mogući iznos pojedinog kredita:
 • izravni krediti HBOR-a: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EUR
 • kreditiranje putem poslovnih banaka: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • po modelu podjele rizika s poslovnom bankom: HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 100.000 EUR
 • krediti za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najniži iznos kredita je 30.000 EUR
 • krediti za gospodarski razvitak Ličko-senjske županije: najniži iznos kredita je 50.000 EUR
Najviši iznos kredita iznosi 300.000 EUR, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.

Ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 100.000 EUR moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a**), s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a**) samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva.
 
*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a
**NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti


5. Valuta kredita

EUR


6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

4% godišnje, fiksna

- 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do - 2 postotna boda uz subvenciju Županije / Grada / Općine

2% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

- 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do - 2 postotna boda a najviše do visine kamatne stope uz subvenciju Županije / Grada / Općine
U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša i to:
 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)* ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, sve u skladu s propisima o državnim potporama
 • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
 
*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a.

**Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a*

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a:
 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR izravno, redovna kamatna stopa se određuje:
  • za kredite u iznosu ispod 400.000 EUR:
   • 4,00% godišnje, fiksna
   • za poslovne subjekte koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: 2,00% godišnje, fiksna ili
   • u visini referentne kamatne stope (RKS))** za pojedinog korisnika kredita, ako je viša od kamatnih stopa iz prethodnih alineja
  • za kredite u iznosu 400.000 EUR ili više: HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi:
 • 500.000,00 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike
 • 1.000.000,00 EUR za srednje kapitalizirane i velike poduzetnike.

**NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti
**Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog reazvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.
 • ostale naknade:
  • obračunavaju se u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.

Za izravne kredite uz NPOO jamstvo* ne obračunava se naknada za obradu kreditnog zahtjeva.

*Financijski instrument jamstveni fond za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima. 


9. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita;
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita;
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita;
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).


10. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine
Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.


11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama


12. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.


13. Povezani dokumenti


14. Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici:
ttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generatorIzneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 

15. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

POPIS DOKUMENTACIJE I POSLOVNIH BANAKA

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati