ČINIDBENE BANKARSKE GARANCIJE

Program izdavanja činidbenih bankarskih garancija (cjeloviti tekst programa)

1. Korisnik bankarske garancije

Fizička ili pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

 

2. Namjena

Izdavanje činidbenih bankarskih garancija domaćim poduzetnicima radi sudjelovanja na nadmetanjima i zaključivanja ugovora u cilju realizacije isporuke roba, radova i usluga na domaćem tržištu.

Način izdavanja garancije – HBOR bankarske garancije izdaje samostalno i/ili u suradnji s poslovnim bankama.

 

3. Podnositelj zahtjeva

Poduzetnik sa sjedištem u RH ili poduzetnik koji ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj koji se namjerava natjecati, sukladno uvjetima koje propisuje korisnik bankarske garancije, odnosno koji namjerava zaključiti ugovor o kupoprodaji roba, radova ili usluga s korisnikom bankarske garancije.

 

Zahtjev za izdavanje garancije

 

4. Vrste bankarskih garancija

Ponudbena bankarska garancija

HBOR može izdati poduzetniku – nalogodavatelju garanciju za sudjelovanje na javnim nadmetanjima.

Najviši iznos garancije po ovoj osnovi je u pravilu do 10% ponudbene vrijednosti i jamči ozbiljnost ponude poduzetnika.

 

Garancija za povrat avansa

Kako bi poduzetniku omogućio primitak avansne uplate, HBOR korisniku garancije izdaje bankarsku garanciju za povrat avansa, u visini ugovorenoj između nalogodavatelja i korisnika bankarske garancije.

Navedena bankarska garancija može glasiti najviše do ugovorenog iznosa avansa.

 

Garancija za dobro izvršenje posla

U slučaju isporuke opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, izvođenja investicijskih radova, HBOR može nalogodavatelju izdati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla sukladno uvjetima zaključenog ugovora.

Ova bankarska garancija u pravilu glasi na iznos do 20% vrijednosti isporučene opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, odnosno vrijednosti investicijskih radova.

 

Garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku

Ukoliko su predmet ugovora oprema, strojevi, specijalni proizvodi i/ili usluge, ili izvođenje investicijskih radova za koje nalogodavatelj garantira ispravnost, to se razdoblje uobičajeno pokriva bankarskom garancijom za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku.

Ova bankarska garancija uobičajeno glasi na iznos do 10% vrijednosti ugovorenog posla.

 

5. Uvjeti za izdavanje bankarske garancije

  • Nalogodavatelj posluje najmanje godinu dana i u privatnom je vlasništvu više od 50%
  • Nije neprekidno blokiran više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci poslovanja, nema nepodmirenih obveza prema državi, nje u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama

 

6. Naknade

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije i naknada za izdavanje bankarske garancije:

Kategorija rizika
poduzetnika

Naknada za obradu zahtjeva
(jednokratno)

Naknada za izdavanje bankarske garancije
(kvartalno)

1

0,20%

0,25%

2

0,25%

0,30%

3

0,30%

0,35%

4

0,35%

0,40%

 

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije – jednokratno od odobrenog iznosa izdane bankarske garancije, a najmanje 500,00 kuna. Naknada se obračunava i naplaćuje prije izdavanja bankarske garancije.

Naknada za izdavanje bankarske garancije obračunava se i plaća kvartalno, unaprijed, a najmanje 500,00 kn.

Kada se garancija izdaje u suradnji s poslovnom bankom poduzetnika HBOR i banka za svaki posao dogovaraju visinu naknade.

 

7. Osiguranje

HBOR prihvaća:

  • mjenice i zadužnice
  • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
  • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR
Strossmayerov trg 9,10000 Zagreb
broj telefona: 01 / 4590 431
e-mail: kreditiranje@hbor.hr