Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova
privatnog sektora (cjeloviti tekst programa)