Naslovnica HBOR Osiguranje portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike

Program osiguranja je namijenjen bankama kao osiguranicima koje imaju dozvolu za rad u Republici Hrvatskoj te koje zadovoljavaju kriterije navedene u tekstu Programa osiguranja.

 

Programom osiguranja omogućava se osiguranje kredita za obrtna sredstva iznosa do 1 milijun kuna i s rokom otplate do 1 godine (iznimno do uključujući 2 godine ako je trgovački ciklus izvoznika duži od 1 godine) koje banke odobravaju malim i srednjim poduzetnicima u RH koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili poslovni prihod do najviše 50 milijuna HRK (u ovu kategoriju spadaju i poduzetnici početnici) te koji u trenutku korištenja kredita imaju nerealizirane ili nenaplaćene izvozne ugovore u visini kredita ili su u poslovnim prihodima posljednje financijske godine, za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji, ostvarili najmanje 30% izvoznih prihoda.

 

HBOR će s pojedinom bankom zaključiti Sporazum o osiguranju portfelja kojim se utvrđuje njihova poslovna suradnja u provođenju ovog Programa osiguranja te kojim HBOR osigurava od neplaćanja kredite koje banka uključi u portfelj s 80% pokrića za glavnicu i ugovorenu kamatu (redovna, interkalarna, i kamata u počeku).

 

Sastavni dio Sporazuma o osiguranju portfelja su, među ostalim, i Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

Dokumentacija:

Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja kredita

Prilog 1 – Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita OU-OP-01-20

Prilog 2 – Program osiguranja portfelja kredita PO-OP-01-20

Prilog 3 – nacrt Ugovora o regresnoj naplati

Prilog 4 – Obavijest o uključivanju

Prilog 5 – Obavijest o izmjeni roka otplate kredita

Prilog 6 – Obavijest o otplaćenim kreditima

Prilog 7 – Izvješće o stanju kredita

Prilog 8 – Izvješće o regresnoj naplati

Prilog 9 – Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu

Prilog 10 – Odštetni zahtjev

 

Poslovne banke uključene u suradnju po programu

Hrvatska poštanska banka d.d.                                  Erste & Steiermärkische bank d.d.

Podravska banka d.d.                                           Banka Kovanica d.d. Varaždin

                                                       

                                        

Kontakti

tel:     +385 1 45 91 539